Beroepspraktijkvorming BPV (stage)

Bij een deeltijd MBO3-4 opleiding zijn er minder college-uren dan bij een voltijd MBO3-4 opleiding. Ter compensatie maakt een deeltijd student meer uren in de praktijk. Zo is het voltijd en deeltijd MBO3-4 diploma toch gelijkwaardig.

Het opdoen van praktijkervaring noemen we binnen de opleiding: Beroepspraktijkvorming (BPV). Het opdoen van de praktijkervaring maakt integraal onderdeel uit van de opleiding.

BPV organisatie

BPV leerbedrijf

De beroepspraktijkvorming wordt gedaan bij een erkend leerbedrijf. Een bedrijf kan een erkenning aanvragen via s-bb.nl. De erkenning moet worden aangevraagd voor het crebo nummer dat bij de opleiding hoort. Het crebonummer is bij de opleidingbeschrijving vermeld onder ‘examinering’. De erkenning moet worden afgegeven voor de vestiging waar de student werkzaam is. Een erkenning op een andere vestiging / locatie van het leerbedrijf is niet bruikbaar. Wanneer de juiste erkenning beschikbaar is, kan de BPV overeenkomst worden getekend.

BPV uren

Per collegejaar worden 650 praktijkuren verantwoord. Bij een tweejarige opleiding dus 1300 uur. Deze praktijkuren mogen tot een jaar na de laatste collegeperiode nog worden gemaakt. Praktijkuren betekent dus werken in de praktijk. Het uitwerken van de BPV praktijkopdrachten gebeurt in eigen tijd.

BPV Praktijkopdrachten

Tijdens de Beroepspraktijkvorming BPV maken studenten BPV opdrachten. Het maken van de BPV opdrachten heeft tot doel de ervaring aantoonbaar te maken. Wanneer voor alle kerntaken voldoende werkervaring aantoonbaar is gemaakt, kan de student opgaan voor het praktijkexamen: de proeve van bekwaamheid.  Tijdens de proeve komen alle BPV opdrachten weer terug maar dan weer in andere praktijksituatie.

Per studierichting zijn er verschillende BPV opdrachten (zie BPV checklist).

Praktijkervaring kan aantoonbaar worden gemaakt met printscreens van het systeem waarmee je werkt. Het kan gaan om de stappen die zijn gezet om tot een goedgekeurde offerte te komen. Het kan gaan om uitgeschreven gesprekken die zijn gevoerd met klanten of printscreens van de e-mails van klanten die zijn beantwoord. Deze aantoonbare ervaring wordt verwerkt binnen de BPV opdrachten. De BPV opdrachten worden beoordeeld door zowel de praktijkbegeleider als de collegebegeleider.

BPV begeleiding

Op de leerwerkplek wordt een praktijkbegeleider aangewezen. De praktijkbegeleider zal je begeleiden bij het opdoen van alle praktijkervaring. Vanuit Kronenburgh wordt een collegebegeleider aangewezen. Aan het begin en aan het eind is er een gesprek met de praktijkbegeleider, de student en de collegebegeleider. De praktijkbegeleider voert een tussentijds functioneringsgesprek en een eindbeoordelingsgesprek.

Opleiding starten zonder BPV plek

Meestal is het zo dat onze studenten een betaalde baan hebben bij het leerwerkbedrijf. Het werk is dan meteen ook de Beroepspraktijkvorming.

Wanneer een student nog geen betaalde baan heeft, is het mogelijk om op vrijwillige basis te gaan werken of tegen een stagevergoeding. Dit komt met name voor wanneer de student in een geheel ander werkveld is opgeleid en dus nog geen relevante werkervaring en geen relevante diploma’s heeft. Het solliciteert heel anders wanneer je kunt zeggen dat je een relevante opleiding volgt en ook al een relevante stage doet.

Het is echter ook mogelijk om de opleiding te starten wanneer nog geen leerwerkplek is gevonden. We schrijven dan in voor de Beroepsopleiding KBC. Zodra wel een BPV plek gevonden is, wordt de student met terugwerkende kracht overgeschreven naar de MBO opleiding. Vanzelfsprekend gaan de behaalde vakken (cijfers) dan ook mee.

Meer informatie

Lees meer informatie in het document BPV voor studenten.

Lees ook het document BPV voor organisaties en geef dit document + de BPV checklist aan de (potentiële) praktijkbegeleider.

Tijdens de opleiding krijg je nog meer uitleg over de BPV.

Werkgever: ‘Ik merk hoe verfrissend
het is wanneer een medewerker een
opleiding volgt bij Kronenburgh.’

BPV checklist

De BPV checklist wordt gebruikt om te monitoren of alles met betrekking tot de Beroepspraktijkvoering is gedaan. In deze checklist staan ook de titels van de BPV opdrachten vermeld.

Het is zeer nuttig om met de (potentiële) praktijkbegeleider te bespreken of de BPV opdrachten / werkzaamheden op de BPV werkplek kunnen worden uitgevoerd.

De collegebegeleider van Kronenburgh zal de BPV plek bezoeken (of online). Tijdens dit bezoek bespreken de student, de praktijkbegeleider en de collegebegeleider ook welke BPV opdrachten minder makkelijk inpasbaar lijken en hoe hieraan alsnog invulling te geven.

Think – Act – Grow

Tijdens de colleges staat steeds één vak/module centraal. Zo kunnen we goed de diepte in bij het behandelen van de theorie (Think). Naast het behandelen van de theorie, oefenen we ook reeds in het toepassen in de praktijk. Op uw werk gaat u hier mee verder (Act). Met elke nieuwe collegedag en elke nieuwe module zetten we samen weer een stap om uit te groeien tot die beroepsbeoefenaar waar het bedrijfsleven op zit te wachten (Grow) en bekronen we dit met een waardevol Kronenburgh certificaat of diploma.

Kwaliteit

Het Kronenburgh Business College is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): koepel voor particuliere opleiders. Wij hanteren ook de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College werkt volgens de kaders van de onderwijsinspectie en heeft haar kwaliteitssysteem binnen deze kaders vormgegeven. Een klacht van een student wordt eerst kenbaar gemaakt bij de directie met de intentie er samen uit te komen.
Bij het indienen van een formele klacht werken wij conform de klachtenprocedure van de NRTO inclusief de daarbij behorende geschillencommissie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij Deeltijd MBO3 – 4 Opleidingen eerst gewerkt wordt volgens de onderwijsexamenregeling (OER) en het studentenstatuut die beschikbaar zijn via het intranet. Daarna kan alsnog worden teruggevallen op de klachtenprocedure van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College:

• is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen onder het nummer 30HM.
• is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
• mag het NRTO-Keurmerk voeren.
• is NIMA Education Partner.
• is opleider voor de examens van deNederlandse Associatie voor Examinering
• is opleider voor SVM NIVO (examenbureau vastgoedbranche) en en WFT NIVO (examenbureau voor financiële dienstverlening).

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld bij:

http://www.springest.nl

http://www.roc.nl

http://www.leer-rijk.nl

http://www.mbostart.nl

‘Als kleinschalig college bieden we kansen om de opleiding succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag.

Want een Kronenburgher maakt het verschil.’

Dhr. drs PSC Janssen MBA, collegedirecteur